Dajme deťom šancu na skutočnú integráciu

Podporme Ukrajinské deti v ich snahe adaptovať sa a naplno integrovať do našej spoločnosti. Podporno-adaptačno-integračný program PAIP prináša psychickú stabilizáciu a podporu, čo vedie k následnej integrácii detí i dospelých z Ukrajiny. 

Vojna na Ukrajine zmenila životy ľudí nielen na Ukrajine... 

... zmenil tvár celého sveta. Milióny Ukrajincov boli nútení opustiť svoje domovy a veľká ˇˇˇčasť z nich navždy prišla o svoju domovinu. Teraz sú nútení začať odznova inde. 

V dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine boli rodiny rozdelené a väčšinou matky ostali samé na výchovu detí.  

Okrem samotnej výchovy čelia psychickej záťaži, ktorá ovplyvňuje ich vnímanie a život celkovo. Vynára sa tu potreba predchádzania rozvoju posttraumatickej stresovej poruchy.  

"Integrácia" nie je len slovo...

Pred vojnou na Ukrajine ušli milióny ľudí: matky, starí rodičia, deti, hendikepovaní. Napriek tomu, že mnohí z nich sú vo svojich nových "domovoch mimo domova" už vyše roka, mnohým z nich sa zatiaľ nepodarilo efektívne integrovať do novej spoločnosti.

Jazykové bariéry, sociálne a kultúrne odlišnosti, či ignorovanie zo strany väčšinovej spoločnosti- všetky tieto aspekty negatívne vplývajú na zvyšovanie rizika sociálnej izolácie. Našim cieľom je zamedziť sociálnej izolácii efektívnym preventívnym opatrením. Veríme, že včas ponúknutá pomoc dokáže viesť k sociálnej inklúzii. 

Ako prebieha PAIP

Aktivity prebiehajú nenásilnou formou - prostredníctvom dôkladne vymyslených hier. Širokospektrálne činnosti sú zamerané komplexne na rozvoj: - fyzickej stránky - kognície - fantázie. Využívaný je pritom prienik viacerých efektívne poprepájaných psychoterapeutických smerov: arteterapia, muzikoterapia, psychoterapia zameraná na telo, emócie, pozitívna psychológia...

Súčasťou programu je tiež edukácia rodičov o zdravotnej starostlivosti o dieťa, o výchovných štýloch, hygiene, dennom režime. Takáto edukácia napomáha dosiahnutiu želaného výsledku, ktorým je plnohodnotná integrácia do spoločnosti a ich plnohodnotný rozvoj a ďalšie fungovanie v nej.

Jednoduchší štart

Celý program prebieha BILINGVÁLNE, čo znamená, že jeho účastník je po skončení programu jazykovo sebaistý a dokáže sa aktívne dohovoriť po Slovensky. INTEGRÁCIA do spoločnosti je tak omnoho jednoduchšia. 

Dieťa sa po skončení programu vie aj prakticky orientovať vo svojom okolí, a je aj primerane veku samostatné. 

Tento projekt je podporený grantovým programom Spolu pre deti od Karpatskej nadácie a UNICEF.