uk-Pomôžme ukrajinským deťom s adaptáciou

03.07.2023

PAIP: Podporno- adaptačno- integračný program

24. februára 2022 sa Ukrajinou rozozvučali sirény. Mnohé z nich ani dnes, neuveriteľných 463 dní od začiatku tejto vojny, nestíchli. Hovorí sa, že čas vylieči všetky rany. Na niektoré však len čas nestačí.


Tak ako samotný vojnový konflikt prechádzal od jeho počiatku rozličnými fázami, postupne sa menili aj formy pomoci. Prvotná pomoc na hraniciach sa postupne presunula smerom do obcí a miest. Kedysi preplnené hromadné centrá pre migrantov a sklady, plné materiálnej pomoci, sú dnes už minulosťou. Pomoc ľuďom, postihnutým vojnou, však nezmizla- len sa prispôsobila aktuálnym potrebám.

Zatiaľ čo v prvotných fázach pomoci sa štát, organizácie a dobrovoľníci zameriavali na zabezpečenie primárnych potrieb- aby tí, čo prežili, žili ďalej, dnes už je dostatok priestoru na budovanie nadstavby a teda posun od prežívania k aktívnemu žitiu. Ukrajinci, ktorí našli svoj nový domov na Slovensku tak majú priestor na zapojenie sa do rozličných podporných, adaptačných či integračných programov.

PAIP: Unikátny koncept, ktorý funguje

Podporno- adaptačno- integračný program PAIP bol vytvorený s cieľom uľahčenia adaptácie a následnej inklúzie ukrajinských detí do spoločnosti. Prostredníctvom špecifických aktivít a hier tento unikátny koncept pomáha deťom, ale aj ich rodičom či starým rodičom k emocionálnej stabilizácii, psychickej podpore a k odhaleniu ich silných stránok. Počas Podporno- adaptačno- integračného programu PAIP navyše dochádza k nastaveniu zdravých hraníc, edukácii v rôznych smeroch osobného rastu a k následnej efektívnej integrácii jedincov do spoločnosti.

Ako prebieha program PAIP

Aktivity v rámci programu prebiehajú prostredníctvom dôkladne vymyslených interaktívnych činností a hier. Vďaka širokospektrálnej jedinečnosti projektu, ktorý je zameraný na jednotlivé vývinové obdobia detí, má Podporno- adaptačno- integračný program PAIP priaznivý vplyv na komplexné formovanie osobnosti človeka.

Činnosti v rámci projektu sú zamerané komplexne na rozvoj fyzickej stránky, kognície a fantázie. Využívaný je pritom prienik viacerých efektívne poprepájaných psychoterapeutických smerov ako napríklad arteterapia, muzikoterapia, psychoterapia zameraná na telo, emócie či pozitívna psychológia.

Pomoc nielen pre deti

Napriek tomu, že program je primárne zameraný na deti, jeho dopad je omnoho širší. Súčasťou programu je totiž aj edukácia rodičov o správnej zdravotnej starostlivosti o dieťa, o výchovných štýloch, hygiene, či dennom režime. Takáto edukácia napomáha dosiahnutiu želaného výsledku, ktorým je plnohodnotná integrácia nových členov do spoločnosti, plnohodnotný rozvoj osôb v rámci tejto spoločnosti a ich ďalšie efektívne fungovanie v nej.

Podporno- adaptačno- integračný program PAIP momentálne prebieha v spolupráci s Dobrovoľnou civilnou ochranou a je realizovaný na 2 ubytovniach krízového ubytovania na Kopčianskej a Račianskej v Bratislave a tiež v Asistenčnom centre Bottova v Bratislave.

Tento projekt je podporený grantovým programom Spolu pre deti od Karpatskej nadácie a UNICEF.