PAIP

Podporno- adaptačno- integračný program

Cieľom PAIP je prostredníctvom špecifických aktivít a hier pomôcť deťom, ale aj ich rodičom či starým rodičom k emocionálnej stabilizácii, psychickej podpore, aby odhalili svoje silné stránky a urobili z nich benefit, z ktorého budú čerpať nielen oni, ale aj ich najbližšie okolie.

Počas programu dochádza aj k nastaveniu zdravých hraníc, edukácii v rôznych smeroch osobného rastu a následnej efektívnej integrácii jedincov do spoločnosti.

Vekové kategórie programu

Deti: 0-2 roky; 3-5 rokov; 6-10 rokov; 11-14 rokov 

Mládež: 15-17 rokov 

Možnosť doplniť program aj pre: 

18-21 rokov; dospelí: od 22 rokov; seniori: od 55 rokov.

Zameranie programu

Program sa primárne zaujíma o zdravý a podnetný vývin detí v jednotlivých vekových kategóriách (podľa Piageta a Ericsona), ktoré sú vytvorené podľa typu zrelosti a prežívania stresu.

Pridanou hodnotou je, že benefit z týchto aktivít získavajú aj rodičia a starí rodičia, ktorí počas programu pre deti môžu prechádzať vlastným programom, alebo sa zapojiť priamo do aktivít pre deti, a tak efektívne využívať čas. 

Ciele programu

Pocit bezpečia

Dôsledkom vojnového konfliktu ľudia stratili pocit bezpečia a uzavreli sa do seba. Cieľom programu PAIP je znovu vytvoriť a budovať pocit bezpečia vnútorný, ktorý bude nezlomný, a taktiež pocit bezpečia v rámci komunity. 

Psychická stabilizácia

Situácia, v ktorej sa ľudia ocitli, vyvolala u mnohých zaplavenie silnými emóciami, iní ich v sebe zadržiavajú. Obe formy sú nebezpečné a škodlivé aj pre ľudský organizmus. Šetrnými technikami emócie spracujeme, naučíme sa s nimi pracovať, regulovať ich, pochopiť ich a prerámcovať  

Sebapoznávanie a sebadôvera

Opustenie domova a ocitnutie sa na novom mieste bez opory v nás vyvoláva pocit ohrozenia a prestávame veriť sami sebe. Systematickou prácou pocit sebadôvery a sebaistoty podporíme práve prostredníctvom sebapoznávania, práce so silnými a slabými stránkami a s vnútornou motiváciou.

Integrácia a pomoc komunite

Svoju hodnotu cítime najviac vtedy, ak sme užitoční pre svoje okolie. Vieme to však dosiahnuť len tak, že sme sami vyrovnaní. Podpornými aktivitami využijeme silné stránky osobnosti, aby boli klienti schopní a prirodzene ochotní sa zapojiť do služby/pomoci komunite a zároveň sami mali snahu sa zaradiť do čo najviac bežného života.

Jedinečnosť a výnimočnosť

Napriek tomu, že program PAIP je určený skupine, vyzdvihuje a podporuje individualitu a jedinečnosť každého zúčastneného. Tým, že počas jedného stretnutia sa vykoná niekoľko aktivít, každá je zameraná na iné činnosti (pohyb, kreativita, kognícia, relaxácia...). Pretože ide o menšie skupiny, môžeme hovoriť aj o individuálnom prístupe, a teda skutočnej podpore osobnosti. 

Fázy projektu

Vďaka širokospektrálnej jedinečnosti projektu, ktorý je zameraný na jednotlivé vývinové obdobia detí, má PAIP priaznivý vplyv na komplexné formovanie osobnosti človeka.

1. Najskôr človeka STABILIZUJE A UKOTVÍ V SÚČASNOSTI, čím rozšíri vnímanie reality, buduje sa pocit BEZPEČIA.

2. Potom sa zameriava na BUDOVANIE DOVERY A SEBADOVERY, čo vedie priamo k osobnému rastu.

3. Počas tohto procesu dochádza k pozitívnym INTERAKCIÁM, tvoria sa priateľstvá, dochádza k prirodzenej spolupráci a vzájomnej podpore a povzbudzovaniu.

4. Ďalej sa buduje OSOBNOSŤ dieťaťa, objavuje svoje SILNÉ STRÁNKY a ako ich využiť. 

Tento projekt je podporený grantovým programom Spolu pre deti od Karpatskej nadácie a UNICEF.